/ 3 نظر / 28 بازدید
مهدیه

سلام وبلاگ زیبایی دارید ممنونم که به من سر زدید شاد باشید و تندرست

قلبم

❤گفتم:میری؟ گفت❤:آره گفتم:منم❤ بیام؟ گفت:جایی که من میرم ❤جای 2 نفره نه❤ 3 نفر گفتم:برمی گردی؟ فقط خندید.❤.... اشک❤ توی چشمام حلقه زد سرمو پایین❤ انداختم دستشو زیر چونم گذاشت❤ و سرمو بالا آورد گفت❤:میری؟ گفتم:آره گفت:❤منم بیام؟ گفتم:جایی که من میرم جای❤ 1 نفره نه 2 نفر گفت❤:برمی گردی؟ گفتم:جایی که میرم راه برگشت❤ نداره من رفتم❤ اونم رفت ولی اون❤ مدتهاست که❤ برگشته وبا ❤اشک چشماش خاک مزارمو❤ شستشو میده . /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ دستش درد نکنه ... بـــاران را مــےگـــویـــــَــم بـــه شـــانـــه ام زد وگــُـفــــت : خــَـســتـــه شُــــدے.. امــــروز را تــُــو اســـتـــراحــَـت کـــُـن... مـَــن بـــه جــــایـــَـت مـــے بـــارَم /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ وقتــــی "زیــــادی "بــــه کســــی بگــــی "دوســــت دارم" خیــــال میکنــــه احســــاستــــو بــــه حــــراج گذاشتــــی تــــو حراجــــی هــــم چیــــز خوبــــی گیــــر آدم نمیــــاد پــــس یــــه کــــم جــــلو اون "زبونتــــو بگیــــر لعنتی".

علی

ببخشید عکستون باز نشد