کجایی سهراب؟

 

 

.....وکجایی سهراب؟

..........آب راگل کردند،چشمهارا بستندوچه بادل کردند.

.....وای سهراب کجایی آخر؟

..........زخمهابردل عاشق کردند،خون به چشمان شقایق کردند،توکجایی سهراب؟

..........که همین نزدیکی عشق رادارزدند،همه جاسایه ی دیوارزدندوای سهراب کجایی قایقت جا دارد؟

ناراحتنگرانناراحت

/ 0 نظر / 25 بازدید