همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
اختتامییه نمایش میاندار باران
ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٩ : توسط : shokravi

سلام دوستان

مفتخریم که در اختامیه نمایش میاندار باران

در خدمت شما عزیزان باشیم

به درخواست شما عزیزان

که عکس خواسته بودید در ادامه مطلب

لبخندبغللبخند


 

 لبخندتشویقلبخند

 لبخندناراحتلبخند

 ناراحتلبخندناراحت

 ناراحتنگرانناراحت

گریهنگرانگریه

  گریهگریهگریه