همچنان ایستاده ایم...

یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری‌شان از مناره‌های غیرت این دیار به گوش می‌رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما هنوز لاله‌های سرخ دشت‌های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده‌اند.
 
کجایی سهراب؟
ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٤ : توسط : shokravi

آب راگل کردند،چشمهارا بستندوچه بادل کردند.


 

 

.....وکجایی سهراب؟

..........آب راگل کردند،چشمهارا بستندوچه بادل کردند.

.....وای سهراب کجایی آخر؟

..........زخمهابردل عاشق کردند،خون به چشمان شقایق کردند،توکجایی سهراب؟

..........که همین نزدیکی عشق رادارزدند،همه جاسایه ی دیوارزدندوای سهراب کجایی قایقت جا دارد؟

ناراحتنگرانناراحت